Baseline Discovery-The Efforts of Project Baseline Trondheim

Submitted By: Kristian Andersen

*English Version Below

Som dere har sett har vi stått på og fått til en båt vi kan dra ut å dykke i nærområdet med. Den er ikke noe større en 17” men det er grei plass til oss 3 i styret for å sjekke ut de vrakene som ligger på havbunnen. Målet er å besøke alle de vrakene eller stedene vi ikke har dykket på og bruke båten til strandrydding lengere ut i fjorden. Båten er et privat initiativ der det er lagt ned 100 timer på å sveise sammen et gammelt vrak og ruste opp båten. Noen er kanskje mere ivrig en andre og er dette starten på en større drøm?

Siden 2013 har vi fulgt med noen koraller i Børsa, de har forfalt og det er dette vi har utvidet prosjektet fra. Det lever også koraller noen mil lengere in i fjorden, så vi har begynt å sammenligne disse ved bruk av foto og plassere ut automatiske temperaturloggere. Disse logger begge temperatur på 24 meter både i Skarnsundet og på Nykorallene. Nå har de stått der i 1 og 1 ½ år og vi vil ha de stående der i et år til, så vi kan lese av temperaturutviklingen over 2 år.

Vi har også 2 stasjoner til, den ene er en Heinkel 115 (sjøfly) fra ww2 som ligger i Iksvika. Dette flyet ble det dumpet kalkstein over i 2015 og vi har fulgt med på hva som vokste på flyet før og hva som er der nå. Det er ganske tydelig at svamper ikke takler småstøv, da de forsvant rimelig raskt.

Den andre stasjonen er et sted vi har satt ut 12 hummerhus og bruker å rydde havbunnen for Fiskesenne og sluker. 

Vi har ikke hatt så mye hell med hummerhusene der, da det finnes flere sprekker den kan gjemme 

seg i. Men vi har likevel observert en del hummer i området. Det står også 24 hummerhus med 100m mellomrom inmed byen. Disse har vi ikke fått sjekket da man må ut med båt for å komme til. Men nå som vi har båt vil vi bruke en del tid på å sjekke de ut.

Hummerhusprosjektet ble sponset med 2400$ av Trondheim kommune og vi støpte og gjorde alt fra bunnen av. Formålet med hummerhusprosjektet var å få fokus på en rødelistet art, slik at man videre kunne frede den i en kortere eller lengere periode for å øke bestanden. Vi har ikke hatt så mye hell med å få de fredet, men håper likevell folk forholder seg til de lover og regler som gjelder hummerfiske. 

Vi har også drevet en del med strandrydding og ghostfishing. Interessen har vært varierende, men det har vist seg å være lettest å få til strandrydding, da ikkedykkere lett kan bli med. 

I år har vi ryddet strender 5 ganger, samt ryddet 1 gang i Nidelven. Vi har slitt lenge med å måtte dekke alle utgifter selv (privat), men nå nylig fikk vi 2400$ av Plastreturs for å kunne rydde strender med større omfang. 

 

 

Vi elsker jo ikke å rydde plast, vi ser mere på det som et så stort problem at om ingen gjør noe så vil havene bli overfylt til slutt. Så vi håper flere kommer å hjelper med å rydde i årene som kommer.

Vi har også engasjert oss en litt i lakseoppdrett, da vi mener for mye næring i havet vil kunne ha negative konsekvenser for annet liv som lever der.

I Trøndelag har det kommet mye mere næringsstoffer i fjordene og på kysten. Resultater er mye mere maneter og hydroider men mindre fisk og flere sykdommer. Temperaturen spiller nok også en rolle, så man burde bli mere oppmerksom på hva man putter i havet.

Vi var også med å viste noen klipp på NRK (national TV) fra noen merder i fjor høst. Det vakte enorme reaksjoner, men det resulterer vel egentlig ikke i noe. Vi ser i allefall helst at de ikke 5 dobbler denne industrien, med mindre de klarer å håndtere avfallsstoffene på en bedre måte.

Alt dette er vanskelig å forstå for de som ikke ferdes på havet. Så vårt hovedfokus er å være aktive og få andre til å være aktive med sin type vannsport.


Project Baseline Trondheim has acquired a boat to go complete their diving projects in, called the Baseline Discovery. Project Manager Kristian Andersen gives an update of their project:

As you have seen, we now have our own boat we can go diving with. It's no bigger than 17”, but it is a good place for Project Baseline Trondheims Board: Project Manager and photographer: Kristian Andersen; Site Manager and photographer: Gunnar Andre; Treasurer: Eric Sundqvist. Now we can find and check out all of the wrecks on the bottom of our fjords(a long, narrow, deep inlet of the sea between high cliffs, typically formed by submergence of a glaciated valley).

The first wreck we visited was the tug boat Herkules at 60m, which was much cooler than we expected. Next we will visit the British airplane Short Sunderland from WWII lying at 68m. This will be a dream come true for all of us, and a highlight in our diving careers. The goal is to use the boat to visit all the wrecks or places we have not dived before, and to aide in beach clean ups and ghost fishing. 

Since 2013, we have followed some corals in Børsa, some off them have died, and this is what we have extended the project from. There are also living corals a few miles further into the fjord, so we have started comparing these sites using photos and placing automatic temperature loggers at the sites. These log both temperatures at 24 meters in both Skarnsundet and Nykorallene. They have now been at the sites for 1 and 1 ½ years and we want them to stay there for a year more, so we can read the temperature development over 2 years.

We also have 2 stations, one is a Heinkel 115 (seaplane) from WWII located in Ilsvika. They dumped limestone on this wreck in 2015 during a project making to make the harbor healthier. We have followed this site and what grew on the plane before and after the dumping. It is quite clear that sponges do not handle small dusts as they disappeared fairly quickly. 

The second station is a place we have put out 12 lobster houses and cleared the sea bed of fishing gear. We have not had much luck with the lobster houses there yet, as there are several other cracks they can hide inside. However, we have still observed some lobsters in the area. There are also 24 lobster houses with 100m spaces outside the city harbor. These have not been checked yet because you have to go by boat to get to them. But now that we have a boat, we will spend some time checking them out.

The Lobster House project was sponsored by $ 2400 by the municipality of Trondheim and we made them all from scratch. The purpose of the lobster house project was to focus on a ruminant species, so that they could be further protected for a shorter or longer period in order to increase their populations. We have not had much luck in getting them protected, but hope that similar people will comply with the laws and regulations governing lobster fishing.

We have also been involved in beach clean ups and ghost fishing. Interest has been varied, but it has proved to be easiest to get people involved in beach clean ups, as non-divers can easily join.

This year we have cleaned the beaches 5 times so far, and cleaned once in Nidelven (river in Trondheim). We have been struggling to cover all expenses ourselves (privately), but now we have recently received $ 2400 from Plastreturs in order to clear the beaches to an even greater extent. We do not love to clear plastic, we look more at it as such a big problem that if nobody does anything then the seas will be crowded in the end. So we hope more people will help to clear in the years to come.

 

We have also engaged ourselves a little in fish farming, since we believe too much nourishment in the sea could have negative consequences for other 

creatures that live there. In Trøndelag (middle part of Norway), the amount of nutrients have extended in the fjords and on the coast. The results are much more jellyfish and hydroids, but less fish and more diseases. The temperature may also play a role, so does what ends up in the ocean. We were also showing some clips on NRK (national TV) from some merchandise last fall. It caused huge reactions, but it didn’t really matter in anything. At any rate, we prefer that they do not double this industry unless they manage to handle the waste materials better.

All this is difficult to understand for those who do not travel at sea. So our main focus in the future is to be active and make others active in whichever type of water sports they like. 

 

Follow them on Facebook: https://www.facebook.com/ProjectBaselineTrondheim

Project Baseline has been at the forefront of increasing awareness of Florida reef decline as well as monitoring the health index for nearly 70 marine and freshwater environments world-wide since 2009. Watch as Project Baseline takes CNN underwater for special media coverage on Florida reefs - http://www.cnn.com/videos/us/2016/06/26/florida-dying-reefs-sanchez-nd.cnn